Afbeelding

Woningmarkt onder druk: Woonagenda gemeente Oss geactualiseerd

Wonen 1.513 keer gelezen

OSS | Ook in Oss staat de woningmarkt onder druk. Met een geactualiseerde Woonagenda werkt de gemeente Oss aan de doelen uit de Woonvisie 2020, onder meer om passende en betaalbare woningen beschikbaar te krijgen en te houden voor inwoners van Oss. 

In de Woonagenda staat onder meer beschreven wat de gemeente de komende tijd doet om deze doelstellingen te behalen. Hierbij blijft het speerpunt van beleid om mensen die willen starten met hun wooncarrière de kans te bieden op een passende en betaalbare woning. Dit vraagt om het continu afwegen en bewaken van kwaliteit, betaalbaarheid en ook de haalbaarheid van woningbouwprojecten om zo de woonruimte voor de diverse doelgroepen; starters, senioren en kleinere huishoudens op peil te hebben en te houden. Hiermee kan de gemeente het tempo van de Osse woningbouw hoog blijven houden.

Vertraging
In de huidige woningmarkt leidt een strikte toepassing van de segmenten zoals genoemd in de Woonvisie 2020 tot een vertraging van het woningbouwtempo. Diverse ontwikkelingen waaronder stijgende kosten voor energie, materiaal en (gebrek aan) menskracht vormen namelijk een (financiële) belemmering voor de realisatie van betaalbare woningen, zowel in het tempo als in de te realiseren woonproducten.
Dit vraagt om wendbaarheid bij het vaststellen van de in de diverse projecten gewenste woningbouwprogrammering. Door ruimte tussen de segmenten te scheppen kan het woningbouwtempo worden behouden en behouden we massa, waardoor er meer passende woonproducten kunnen worden gebouwd. Hierbij houden we, in lijn met de landelijke beleidslijn van het ministerie, onder andere vast aan de realisatie van 30% sociale huur.

Betaalbaar
Naast het (snel) realiseren van woningen, worden verschillende onder meer volkshuisvestelijke actiepunten opgepakt. Zo verkent de gemeente de inzet c.q. gaat ze over tot het invoeren van instrumentarium om (inkomens-)doelgroepen van beleid toegang te bieden tot betaalbare woonruimte. De woonagenda geeft focus bij en duidelijkheid over de uitvoering van de diverse actiepunten.

Uit de krant

Uit de krant